สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8462' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22935,2217,8007,15432,23109,2213,3237,15436,10056,13941,9980,11107,2199,21585,18304,10239,20090,336 Array ( [0] => 22935 [1] => 2217 [2] => 8007 [3] => 15432 [4] => 23109 [5] => 2213 [6] => 3237 [7] => 15436 [8] => 10056 [9] => 13941 [10] => 9980 [11] => 11107 [12] => 2199 [13] => 21585 [14] => 18304 [15] => 10239 [16] => 20090 [17] => 336 )