สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8462' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13887,19638,13957,19477,23839,1830,49,18300,17391,14691,14625,7549,1840,23817,17515,18031,12822,18301 Array ( [0] => 13887 [1] => 19638 [2] => 13957 [3] => 19477 [4] => 23839 [5] => 1830 [6] => 49 [7] => 18300 [8] => 17391 [9] => 14691 [10] => 14625 [11] => 7549 [12] => 1840 [13] => 23817 [14] => 17515 [15] => 18031 [16] => 12822 [17] => 18301 )