สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8226' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12122,22514,7875,8529,11474,17115,21039,12114,10385,7014,12319,5573,10086,8592,12337,7022,10410,8526 Array ( [0] => 12122 [1] => 22514 [2] => 7875 [3] => 8529 [4] => 11474 [5] => 17115 [6] => 21039 [7] => 12114 [8] => 10385 [9] => 7014 [10] => 12319 [11] => 5573 [12] => 10086 [13] => 8592 [14] => 12337 [15] => 7022 [16] => 10410 [17] => 8526 )