สินค้าหมด

350 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8211' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15199,25271,5567,16827,7299,16842,9955,12331,10831,10962,10627,9800,11472,15201,5287,16860,4878,10407 Array ( [0] => 15199 [1] => 25271 [2] => 5567 [3] => 16827 [4] => 7299 [5] => 16842 [6] => 9955 [7] => 12331 [8] => 10831 [9] => 10962 [10] => 10627 [11] => 9800 [12] => 11472 [13] => 15201 [14] => 5287 [15] => 16860 [16] => 4878 [17] => 10407 )