สินค้าหมด

1,000 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'8166' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19831,18166,25303,9504,23505,23535,5110,16975,4395,6165,81,2198,24726,6391,16198,11078,16224,25729 Array ( [0] => 19831 [1] => 18166 [2] => 25303 [3] => 9504 [4] => 23505 [5] => 23535 [6] => 5110 [7] => 16975 [8] => 4395 [9] => 6165 [10] => 81 [11] => 2198 [12] => 24726 [13] => 6391 [14] => 16198 [15] => 11078 [16] => 16224 [17] => 25729 )