สินค้าหมด

1,000 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'8166' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22485,8472,23504,8827,13913,1841,21583,6821,1797,13873,23109,23019,21160,14071,17503,18653,20565,16195 Array ( [0] => 22485 [1] => 8472 [2] => 23504 [3] => 8827 [4] => 13913 [5] => 1841 [6] => 21583 [7] => 6821 [8] => 1797 [9] => 13873 [10] => 23109 [11] => 23019 [12] => 21160 [13] => 14071 [14] => 17503 [15] => 18653 [16] => 20565 [17] => 16195 )