สินค้าหมด

1,000 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'8166' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21855,80,10534,23505,22316,97,2208,23538,21159,4746,9981,16193,2184,21856,21847,14747,10421,13963 Array ( [0] => 21855 [1] => 80 [2] => 10534 [3] => 23505 [4] => 22316 [5] => 97 [6] => 2208 [7] => 23538 [8] => 21159 [9] => 4746 [10] => 9981 [11] => 16193 [12] => 2184 [13] => 21856 [14] => 21847 [15] => 14747 [16] => 10421 [17] => 13963 )