สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8117' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22601,9966,15376,24078,7886,7533,20778,17127,22514,17749,8187,5285,10355,21079,10899,21060,12962,10281 Array ( [0] => 22601 [1] => 9966 [2] => 15376 [3] => 24078 [4] => 7886 [5] => 7533 [6] => 20778 [7] => 17127 [8] => 22514 [9] => 17749 [10] => 8187 [11] => 5285 [12] => 10355 [13] => 21079 [14] => 10899 [15] => 21060 [16] => 12962 [17] => 10281 )