สินค้าหมด

70 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8107' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9396,9808,21081,9959,8117,7306,16460,21186,9507,7302,10933,15381,6672,8380,11367,10050,15235,20447 Array ( [0] => 9396 [1] => 9808 [2] => 21081 [3] => 9959 [4] => 8117 [5] => 7306 [6] => 16460 [7] => 21186 [8] => 9507 [9] => 7302 [10] => 10933 [11] => 15381 [12] => 6672 [13] => 8380 [14] => 11367 [15] => 10050 [16] => 15235 [17] => 20447 )