สินค้าหมด

70 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8107' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4510,21418,10735,7498,11113,7876,12312,10386,5289,5297,11159,5235,3899,8192,16849,7038,8381,9396 Array ( [0] => 4510 [1] => 21418 [2] => 10735 [3] => 7498 [4] => 11113 [5] => 7876 [6] => 12312 [7] => 10386 [8] => 5289 [9] => 5297 [10] => 11159 [11] => 5235 [12] => 3899 [13] => 8192 [14] => 16849 [15] => 7038 [16] => 8381 [17] => 9396 )