หลังจากที่คานาเมะรู้ว่าโซสึเกะมาคุ้มครองเธอ เธอก็ต้องปวดหัวกับพฤติกรรมของโซสึเกะที่ขาดซึ่งสามัญสานึกของคนญี่ปุ่น

แม้โซสึเกะจะพยายามปรับตัวเข้ากับกติกาของสังคมแล้ว แต่ในสังคมอันแสนเหลาะแหละในเมืองที่เขาอยู่ ทาให้โซสึเกะผู้เคร่ง

ในวินัยต้องออกแรงทางานนอกเหนือคาสั่งอยู่เสมอๆ ซึ่งในภาคฟุมอฟฟุจะรวบรวมแต่เรื่องราวหลุดโลกของโซสึเกะเอาไว้จนเต็มอิ่ม

 

- ไม่มีกล่องสะสม