สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7853' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20340,1782,1788,18158,124,4407,20499,20982,8037,4716,16188,18316,5103,8712,14899,13942,23731,2214 Array ( [0] => 20340 [1] => 1782 [2] => 1788 [3] => 18158 [4] => 124 [5] => 4407 [6] => 20499 [7] => 20982 [8] => 8037 [9] => 4716 [10] => 16188 [11] => 18316 [12] => 5103 [13] => 8712 [14] => 14899 [15] => 13942 [16] => 23731 [17] => 2214 )