พรีออเดอร์

.

650 BAHT
750 BAHT
พรีออเดอร์

New single release featuring 3 titles with promotion video on DVD.

q select pid from dex_product where pid<>'7456' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3659,4699,9141,22096,9944,3993,23551,19379,2757,23887,11487,3526,20297,16675,20910,15568,4314,5788 Array ( [0] => 3659 [1] => 4699 [2] => 9141 [3] => 22096 [4] => 9944 [5] => 3993 [6] => 23551 [7] => 19379 [8] => 2757 [9] => 23887 [10] => 11487 [11] => 3526 [12] => 20297 [13] => 16675 [14] => 20910 [15] => 15568 [16] => 4314 [17] => 5788 )