สินค้าหมด

4,200 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7356' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7209,6864,11167,20040,7257,21720,5554,11168,6899,5559,6865,7857,20832,8477,6112,20039,11025,7358 Array ( [0] => 7209 [1] => 6864 [2] => 11167 [3] => 20040 [4] => 7257 [5] => 21720 [6] => 5554 [7] => 11168 [8] => 6899 [9] => 5559 [10] => 6865 [11] => 7857 [12] => 20832 [13] => 8477 [14] => 6112 [15] => 20039 [16] => 11025 [17] => 7358 )