สินค้าหมด

700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7256' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22976,6946,5723,6058,5874,11028,5725,6693,5722,6827,5873,6945,5692,13982,6056,21506,6111,24017 Array ( [0] => 22976 [1] => 6946 [2] => 5723 [3] => 6058 [4] => 5874 [5] => 11028 [6] => 5725 [7] => 6693 [8] => 5722 [9] => 6827 [10] => 5873 [11] => 6945 [12] => 5692 [13] => 13982 [14] => 6056 [15] => 21506 [16] => 6111 [17] => 24017 )