สินค้าหมด

700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7256' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18336,20832,11011,22555,5560,22816,5724,5552,8504,18726,6899,6948,21506,20041,5875,6945,11025,10546 Array ( [0] => 18336 [1] => 20832 [2] => 11011 [3] => 22555 [4] => 5560 [5] => 22816 [6] => 5724 [7] => 5552 [8] => 8504 [9] => 18726 [10] => 6899 [11] => 6948 [12] => 21506 [13] => 20041 [14] => 5875 [15] => 6945 [16] => 11025 [17] => 10546 )