สินค้าหมด

109 BAHT
120 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7241' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23545,22383,8255,22288,6600,7732,14608,20172,6075,3889,22582,21234,8276,20268,1358,20969,21604,18208 Array ( [0] => 23545 [1] => 22383 [2] => 8255 [3] => 22288 [4] => 6600 [5] => 7732 [6] => 14608 [7] => 20172 [8] => 6075 [9] => 3889 [10] => 22582 [11] => 21234 [12] => 8276 [13] => 20268 [14] => 1358 [15] => 20969 [16] => 21604 [17] => 18208 )