สินค้าหมด

99 BAHT
135 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7232' and ( pcharacter='10' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5759,5762,195,5622,9714,9369,5768,1455,194,1507,198,5757,5761,22510,22509,5758,7229,1509 Array ( [0] => 5759 [1] => 5762 [2] => 195 [3] => 5622 [4] => 9714 [5] => 9369 [6] => 5768 [7] => 1455 [8] => 194 [9] => 1507 [10] => 198 [11] => 5757 [12] => 5761 [13] => 22510 [14] => 22509 [15] => 5758 [16] => 7229 [17] => 1509 )