สินค้าหมด

120 BAHT
135 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7232' and ( pcharacter='10' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9713,5622,5757,22510,5758,5761,197,194,195,9369,22509,5762,196,5759,1513,5760,193,9643 Array ( [0] => 9713 [1] => 5622 [2] => 5757 [3] => 22510 [4] => 5758 [5] => 5761 [6] => 197 [7] => 194 [8] => 195 [9] => 9369 [10] => 22509 [11] => 5762 [12] => 196 [13] => 5759 [14] => 1513 [15] => 5760 [16] => 193 [17] => 9643 )