สินค้าหมด

700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7210' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20832,11028,24017,6827,24796,6945,5559,7208,10367,5723,13054,22816,5554,22811,22976,6865,5873,5875 Array ( [0] => 20832 [1] => 11028 [2] => 24017 [3] => 6827 [4] => 24796 [5] => 6945 [6] => 5559 [7] => 7208 [8] => 10367 [9] => 5723 [10] => 13054 [11] => 22816 [12] => 5554 [13] => 22811 [14] => 22976 [15] => 6865 [16] => 5873 [17] => 5875 )