มีสินค้า

360 BAHT
450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6949' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7357,11028,12052,5692,13982,20040,22976,6058,7209,18726,18336,20041,8477,5554,6827,6866,21222,5724 Array ( [0] => 7357 [1] => 11028 [2] => 12052 [3] => 5692 [4] => 13982 [5] => 20040 [6] => 22976 [7] => 6058 [8] => 7209 [9] => 18726 [10] => 18336 [11] => 20041 [12] => 8477 [13] => 5554 [14] => 6827 [15] => 6866 [16] => 21222 [17] => 5724 )