สินค้าเหลือน้อย

2,700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6827' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6694,8546,5874,5873,11025,20832,11028,11011,18113,18336,6946,5875,5558,13982,6691,6111,6293,5551 Array ( [0] => 6694 [1] => 8546 [2] => 5874 [3] => 5873 [4] => 11025 [5] => 20832 [6] => 11028 [7] => 11011 [8] => 18113 [9] => 18336 [10] => 6946 [11] => 5875 [12] => 5558 [13] => 13982 [14] => 6691 [15] => 6111 [16] => 6293 [17] => 5551 )