สินค้าหมด

900 BAHT

ALI PROJECT brings a single, commemorating the 25th anniversary of their career. Features JAM Project as chorus. Comes with a Blu-ray featuring music video(s), comment(s), and making-of (subject to change). *Video contents are the same with the ones in the other edition.

q select pid from dex_product where pid<>'6796' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21531,21913,1583,7904,21704,7740,23339,4849,5636,13102,21809,19154,9296,3636,10024,13678,18540,20505 Array ( [0] => 21531 [1] => 21913 [2] => 1583 [3] => 7904 [4] => 21704 [5] => 7740 [6] => 23339 [7] => 4849 [8] => 5636 [9] => 13102 [10] => 21809 [11] => 19154 [12] => 9296 [13] => 3636 [14] => 10024 [15] => 13678 [16] => 18540 [17] => 20505 )