สินค้าหมด

900 BAHT

ALI PROJECT brings a single, commemorating the 25th anniversary of their career. Features JAM Project as chorus. Comes with a Blu-ray featuring music video(s), comment(s), and making-of (subject to change). *Video contents are the same with the ones in the other edition.

q select pid from dex_product where pid<>'6796' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9165,21201,21792,22758,6799,21715,4978,21335,7435,21724,15788,3385,5925,6657,8250,22129,2388,1433 Array ( [0] => 9165 [1] => 21201 [2] => 21792 [3] => 22758 [4] => 6799 [5] => 21715 [6] => 4978 [7] => 21335 [8] => 7435 [9] => 21724 [10] => 15788 [11] => 3385 [12] => 5925 [13] => 6657 [14] => 8250 [15] => 22129 [16] => 2388 [17] => 1433 )