สินค้าหมด

650 BAHT

ALI PROJECT brings a single, commemorating the 25th anniversary of their career. Features JAM Project as chorus. Comes with a Blu-ray featuring music video(s), comment(s), and making-of (subject to change). *Video contents are the same with the ones in the other edition.

q select pid from dex_product where pid<>'6796' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8286,21112,22141,17311,22126,11962,6133,21808,5661,14460,21458,5700,20990,16048,5505,6583,2696,22195 Array ( [0] => 8286 [1] => 21112 [2] => 22141 [3] => 17311 [4] => 22126 [5] => 11962 [6] => 6133 [7] => 21808 [8] => 5661 [9] => 14460 [10] => 21458 [11] => 5700 [12] => 20990 [13] => 16048 [14] => 5505 [15] => 6583 [16] => 2696 [17] => 22195 )