มีสินค้า

360 BAHT
450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6693' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20041,7857,22811,6899,6946,5559,5555,6058,11047,10546,13054,20040,7356,6864,13982,6865,5874,7257 Array ( [0] => 20041 [1] => 7857 [2] => 22811 [3] => 6899 [4] => 6946 [5] => 5559 [6] => 5555 [7] => 6058 [8] => 11047 [9] => 10546 [10] => 13054 [11] => 20040 [12] => 7356 [13] => 6864 [14] => 13982 [15] => 6865 [16] => 5874 [17] => 7257 )