สินค้าเหลือน้อย

360 BAHT
450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6693' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12052,24645,6947,22816,6948,7209,23297,18915,7358,6111,5854,6866,5722,8504,5555,11028,7256,7208 Array ( [0] => 12052 [1] => 24645 [2] => 6947 [3] => 22816 [4] => 6948 [5] => 7209 [6] => 23297 [7] => 18915 [8] => 7358 [9] => 6111 [10] => 5854 [11] => 6866 [12] => 5722 [13] => 8504 [14] => 5555 [15] => 11028 [16] => 7256 [17] => 7208 )