สินค้าหมด

300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6653' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9329,18066,2816,23597,8291,23399,2683,22593,9385,6245,22125,19504,19057,22272,11234,5905,23404,2382 Array ( [0] => 9329 [1] => 18066 [2] => 2816 [3] => 23597 [4] => 8291 [5] => 23399 [6] => 2683 [7] => 22593 [8] => 9385 [9] => 6245 [10] => 22125 [11] => 19504 [12] => 19057 [13] => 22272 [14] => 11234 [15] => 5905 [16] => 23404 [17] => 2382 )