สินค้าหมด

300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6653' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2934,22537,1750,6472,22241,1517,21974,3036,16532,18194,3833,14132,22279,20858,5628,5915,8812,1434 Array ( [0] => 2934 [1] => 22537 [2] => 1750 [3] => 6472 [4] => 22241 [5] => 1517 [6] => 21974 [7] => 3036 [8] => 16532 [9] => 18194 [10] => 3833 [11] => 14132 [12] => 22279 [13] => 20858 [14] => 5628 [15] => 5915 [16] => 8812 [17] => 1434 )