สินค้าหมด

2,000 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6641' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2886,486,3180,2709,21592,7439,22480,6569,9161,10636,15792,8246,9378,11198,23624,9366,2682,7782 Array ( [0] => 2886 [1] => 486 [2] => 3180 [3] => 2709 [4] => 21592 [5] => 7439 [6] => 22480 [7] => 6569 [8] => 9161 [9] => 10636 [10] => 15792 [11] => 8246 [12] => 9378 [13] => 11198 [14] => 23624 [15] => 9366 [16] => 2682 [17] => 7782 )