สินค้าหมด

3,400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6612' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9177,12471,22884,21918,3523,22500,22281,22980,3624,8250,13037,2375,5673,13377,4948,8388,6649,5179 Array ( [0] => 9177 [1] => 12471 [2] => 22884 [3] => 21918 [4] => 3523 [5] => 22500 [6] => 22281 [7] => 22980 [8] => 3624 [9] => 8250 [10] => 13037 [11] => 2375 [12] => 5673 [13] => 13377 [14] => 4948 [15] => 8388 [16] => 6649 [17] => 5179 )