สินค้าหมด

3,500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6588' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22285,5345,19397,14529,3627,6801,1525,13676,22806,19085,2694,2851,12976,21800,20637,2690,5250,15508 Array ( [0] => 22285 [1] => 5345 [2] => 19397 [3] => 14529 [4] => 3627 [5] => 6801 [6] => 1525 [7] => 13676 [8] => 22806 [9] => 19085 [10] => 2694 [11] => 2851 [12] => 12976 [13] => 21800 [14] => 20637 [15] => 2690 [16] => 5250 [17] => 15508 )