สินค้าหมด

4,600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6452' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12182,3032,5512,6633,10848,16128,8297,20289,18438,2392,10701,10851,22182,11767,18511,5926,13670,20913 Array ( [0] => 12182 [1] => 3032 [2] => 5512 [3] => 6633 [4] => 10848 [5] => 16128 [6] => 8297 [7] => 20289 [8] => 18438 [9] => 2392 [10] => 10701 [11] => 10851 [12] => 22182 [13] => 11767 [14] => 18511 [15] => 5926 [16] => 13670 [17] => 20913 )