สินค้าหมด

2,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6287' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9936,6197,5181,6609,15765,5648,9769,22213,6599,3658,22285,21668,9765,5617,3200,6958,4236,1414 Array ( [0] => 9936 [1] => 6197 [2] => 5181 [3] => 6609 [4] => 15765 [5] => 5648 [6] => 9769 [7] => 22213 [8] => 6599 [9] => 3658 [10] => 22285 [11] => 21668 [12] => 9765 [13] => 5617 [14] => 3200 [15] => 6958 [16] => 4236 [17] => 1414 )