สินค้าหมด

2,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6287' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20307,6660,14127,21739,10151,6989,21696,7238,4161,2705,18461,1095,4000,21331,19860,5782,9390,942 Array ( [0] => 20307 [1] => 6660 [2] => 14127 [3] => 21739 [4] => 10151 [5] => 6989 [6] => 21696 [7] => 7238 [8] => 4161 [9] => 2705 [10] => 18461 [11] => 1095 [12] => 4000 [13] => 21331 [14] => 19860 [15] => 5782 [16] => 9390 [17] => 942 )