สินค้าหมด

2,000 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6252' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14555,23792,10419,10702,3888,22755,2732,18544,1294,5481,2788,16713,22113,17835,5263,15787,22128,9330 Array ( [0] => 14555 [1] => 23792 [2] => 10419 [3] => 10702 [4] => 3888 [5] => 22755 [6] => 2732 [7] => 18544 [8] => 1294 [9] => 5481 [10] => 2788 [11] => 16713 [12] => 22113 [13] => 17835 [14] => 5263 [15] => 15787 [16] => 22128 [17] => 9330 )