สินค้าหมด

1,500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6249' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6562,9209,8964,8980,20291,20951,5219,22382,21674,3349,1581,10451,20935,22279,22194,11514,2672,17854 Array ( [0] => 6562 [1] => 9209 [2] => 8964 [3] => 8980 [4] => 20291 [5] => 20951 [6] => 5219 [7] => 22382 [8] => 21674 [9] => 3349 [10] => 1581 [11] => 10451 [12] => 20935 [13] => 22279 [14] => 22194 [15] => 11514 [16] => 2672 [17] => 17854 )