สินค้าหมด

1,500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6249' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6500,21234,4214,23401,22584,17403,6576,20070,3796,10707,4423,10889,15508,19968,3526,7332,9365,8836 Array ( [0] => 6500 [1] => 21234 [2] => 4214 [3] => 23401 [4] => 22584 [5] => 17403 [6] => 6576 [7] => 20070 [8] => 3796 [9] => 10707 [10] => 4423 [11] => 10889 [12] => 15508 [13] => 19968 [14] => 3526 [15] => 7332 [16] => 9365 [17] => 8836 )