สินค้าหมด

1,300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6247' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20790,5234,3359,5403,21067,3381,7437,6259,6609,21183,6063,9794,22429,3649,15568,21265,1591,1329 Array ( [0] => 20790 [1] => 5234 [2] => 3359 [3] => 5403 [4] => 21067 [5] => 3381 [6] => 7437 [7] => 6259 [8] => 6609 [9] => 21183 [10] => 6063 [11] => 9794 [12] => 22429 [13] => 3649 [14] => 15568 [15] => 21265 [16] => 1591 [17] => 1329 )