สินค้าหมด

12,000 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6229' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3359,23290,4847,11833,10451,22111,5351,15833,8273,10322,2611,9967,478,10477,14559,9793,21696,6507 Array ( [0] => 3359 [1] => 23290 [2] => 4847 [3] => 11833 [4] => 10451 [5] => 22111 [6] => 5351 [7] => 15833 [8] => 8273 [9] => 10322 [10] => 2611 [11] => 9967 [12] => 478 [13] => 10477 [14] => 14559 [15] => 9793 [16] => 21696 [17] => 6507 )