สินค้าเหลือน้อย

1,400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6211' and ( pcharacter='13' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8361,8395,6483,4750,6219,5516,4761,8393,8392,5693,6224,7839,6484,6217,9411,11709,11707,3686 Array ( [0] => 8361 [1] => 8395 [2] => 6483 [3] => 4750 [4] => 6219 [5] => 5516 [6] => 4761 [7] => 8393 [8] => 8392 [9] => 5693 [10] => 6224 [11] => 7839 [12] => 6484 [13] => 6217 [14] => 9411 [15] => 11709 [16] => 11707 [17] => 3686 )