สินค้าหมด

3,100 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6138' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9258,24498,4957,10163,14112,22626,20293,18943,3370,13041,19668,24571,3889,1431,22055,9935,8560,22063 Array ( [0] => 9258 [1] => 24498 [2] => 4957 [3] => 10163 [4] => 14112 [5] => 22626 [6] => 20293 [7] => 18943 [8] => 3370 [9] => 13041 [10] => 19668 [11] => 24571 [12] => 3889 [13] => 1431 [14] => 22055 [15] => 9935 [16] => 8560 [17] => 22063 )