สินค้าเหลือน้อย

1,550 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6112' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6948,5551,7323,22555,6945,6694,6827,5873,6693,5723,6056,5874,5554,22976,11167,5552,24017,20041 Array ( [0] => 6948 [1] => 5551 [2] => 7323 [3] => 22555 [4] => 6945 [5] => 6694 [6] => 6827 [7] => 5873 [8] => 6693 [9] => 5723 [10] => 6056 [11] => 5874 [12] => 5554 [13] => 22976 [14] => 11167 [15] => 5552 [16] => 24017 [17] => 20041 )