สินค้าหมด

700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6111' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6948,7256,20039,11047,6949,7323,6694,5551,13982,6864,7857,5552,8504,24645,20040,7208,5875,11028 Array ( [0] => 6948 [1] => 7256 [2] => 20039 [3] => 11047 [4] => 6949 [5] => 7323 [6] => 6694 [7] => 5551 [8] => 13982 [9] => 6864 [10] => 7857 [11] => 5552 [12] => 8504 [13] => 24645 [14] => 20040 [15] => 7208 [16] => 5875 [17] => 11028 )