สินค้าหมด

1,250 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6057' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18336,11025,13054,6436,20040,11028,7208,24645,22816,23296,5559,21720,6827,11047,12052,5722,18726,6691 Array ( [0] => 18336 [1] => 11025 [2] => 13054 [3] => 6436 [4] => 20040 [5] => 11028 [6] => 7208 [7] => 24645 [8] => 22816 [9] => 23296 [10] => 5559 [11] => 21720 [12] => 6827 [13] => 11047 [14] => 12052 [15] => 5722 [16] => 18726 [17] => 6691 )