สินค้าหมด

1,250 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6057' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6865,6693,7208,11167,5555,20041,22816,6694,11047,21222,23297,13982,7357,6948,6436,13054,18726,18113 Array ( [0] => 6865 [1] => 6693 [2] => 7208 [3] => 11167 [4] => 5555 [5] => 20041 [6] => 22816 [7] => 6694 [8] => 11047 [9] => 21222 [10] => 23297 [11] => 13982 [12] => 7357 [13] => 6948 [14] => 6436 [15] => 13054 [16] => 18726 [17] => 18113 )