มีสินค้า

700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5854' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5554,11028,11025,11011,11047,10546,10367,6142,21720,11167,7356,6945,21506,6693,6293,18113,20041,8504 Array ( [0] => 5554 [1] => 11028 [2] => 11025 [3] => 11011 [4] => 11047 [5] => 10546 [6] => 10367 [7] => 6142 [8] => 21720 [9] => 11167 [10] => 7356 [11] => 6945 [12] => 21506 [13] => 6693 [14] => 6293 [15] => 18113 [16] => 20041 [17] => 8504 )