สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5805' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3671,13376,20179,10884,22831,7373,5258,21618,3596,7340,3456,19786,17648,23624,11514,9137,4696,5179 Array ( [0] => 3671 [1] => 13376 [2] => 20179 [3] => 10884 [4] => 22831 [5] => 7373 [6] => 5258 [7] => 21618 [8] => 3596 [9] => 7340 [10] => 3456 [11] => 19786 [12] => 17648 [13] => 23624 [14] => 11514 [15] => 9137 [16] => 4696 [17] => 5179 )