สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5805' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24126,16126,14089,3625,12483,14560,8260,6794,23493,1210,15721,6659,23087,23942,20297,5168,19254,17416 Array ( [0] => 24126 [1] => 16126 [2] => 14089 [3] => 3625 [4] => 12483 [5] => 14560 [6] => 8260 [7] => 6794 [8] => 23493 [9] => 1210 [10] => 15721 [11] => 6659 [12] => 23087 [13] => 23942 [14] => 20297 [15] => 5168 [16] => 19254 [17] => 17416 )