สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5804' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2026,10892,11019,14567,2848,6453,21376,6613,9123,14791,10025,17035,4187,13237,20125,11528,4053,3221 Array ( [0] => 2026 [1] => 10892 [2] => 11019 [3] => 14567 [4] => 2848 [5] => 6453 [6] => 21376 [7] => 6613 [8] => 9123 [9] => 14791 [10] => 10025 [11] => 17035 [12] => 4187 [13] => 13237 [14] => 20125 [15] => 11528 [16] => 4053 [17] => 3221 )