สินค้าหมด

1,250 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5724' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7357,10367,6691,6436,5551,18336,11047,8477,6144,6693,6827,5557,21222,7358,6292,21506,7210,8504 Array ( [0] => 7357 [1] => 10367 [2] => 6691 [3] => 6436 [4] => 5551 [5] => 18336 [6] => 11047 [7] => 8477 [8] => 6144 [9] => 6693 [10] => 6827 [11] => 5557 [12] => 21222 [13] => 7358 [14] => 6292 [15] => 21506 [16] => 7210 [17] => 8504 )