พรีออเดอร์

.

400 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Outro of the TV Anime series "Vanguard" sung by Natsuko Aso.

q select pid from dex_product where pid<>'5622' and ( pcharacter='10' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5762,9713,1507,22510,5767,195,5760,9369,5768,1509,5758,7233,10910,22509,7232,196,194,1455 Array ( [0] => 5762 [1] => 9713 [2] => 1507 [3] => 22510 [4] => 5767 [5] => 195 [6] => 5760 [7] => 9369 [8] => 5768 [9] => 1509 [10] => 5758 [11] => 7233 [12] => 10910 [13] => 22509 [14] => 7232 [15] => 196 [16] => 194 [17] => 1455 )