สินค้าหมด

1,300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5552' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6112,5724,6944,6293,18726,6056,5559,5722,10546,6436,18336,8504,23297,7209,6694,7358,18113,5873 Array ( [0] => 6112 [1] => 5724 [2] => 6944 [3] => 6293 [4] => 18726 [5] => 6056 [6] => 5559 [7] => 5722 [8] => 10546 [9] => 6436 [10] => 18336 [11] => 8504 [12] => 23297 [13] => 7209 [14] => 6694 [15] => 7358 [16] => 18113 [17] => 5873 )