สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5520' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18357,18926,13388,23015,11284,22407,21142,6464,17326,10971,23038,8653,14727,19425,19411,16148,21145,5941 Array ( [0] => 18357 [1] => 18926 [2] => 13388 [3] => 23015 [4] => 11284 [5] => 22407 [6] => 21142 [7] => 6464 [8] => 17326 [9] => 10971 [10] => 23038 [11] => 8653 [12] => 14727 [13] => 19425 [14] => 19411 [15] => 16148 [16] => 21145 [17] => 5941 )