สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5520' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13475,19421,13380,13388,16148,19411,21538,14697,24123,19426,17713,24388,15693,14729,8414,13381,21151,6951 Array ( [0] => 13475 [1] => 19421 [2] => 13380 [3] => 13388 [4] => 16148 [5] => 19411 [6] => 21538 [7] => 14697 [8] => 24123 [9] => 19426 [10] => 17713 [11] => 24388 [12] => 15693 [13] => 14729 [14] => 8414 [15] => 13381 [16] => 21151 [17] => 6951 )