สินค้าเหลือน้อย

700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5270' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21337,4765,11526,3637,9761,21622,1519,6559,1707,4968,18554,21604,13719,18466,20125,1587,19154,3522 Array ( [0] => 21337 [1] => 4765 [2] => 11526 [3] => 3637 [4] => 9761 [5] => 21622 [6] => 1519 [7] => 6559 [8] => 1707 [9] => 4968 [10] => 18554 [11] => 21604 [12] => 13719 [13] => 18466 [14] => 20125 [15] => 1587 [16] => 19154 [17] => 3522 )