สินค้าหมด

849 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5164' and ( pcharacter='188' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11658,5159,11652,11659,11821,11331,11837,5158,11660,5162,11654,11838,11824,11664,11656,11823,12132,11820 Array ( [0] => 11658 [1] => 5159 [2] => 11652 [3] => 11659 [4] => 11821 [5] => 11331 [6] => 11837 [7] => 5158 [8] => 11660 [9] => 5162 [10] => 11654 [11] => 11838 [12] => 11824 [13] => 11664 [14] => 11656 [15] => 11823 [16] => 12132 [17] => 11820 )