สินค้าหมด

699 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5159' and ( pcharacter='188' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11837,5162,11664,11654,22665,11838,5164,5163,11822,11824,5158,11820,11652,11660,11653,11658,12132,11823 Array ( [0] => 11837 [1] => 5162 [2] => 11664 [3] => 11654 [4] => 22665 [5] => 11838 [6] => 5164 [7] => 5163 [8] => 11822 [9] => 11824 [10] => 5158 [11] => 11820 [12] => 11652 [13] => 11660 [14] => 11653 [15] => 11658 [16] => 12132 [17] => 11823 )