สินค้าหมด

699 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5159' and ( pcharacter='188' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5162,5160,11821,11652,22665,5164,11654,11823,5158,11820,11819,5163,11824,11658,11838,11653,11837,11656 Array ( [0] => 5162 [1] => 5160 [2] => 11821 [3] => 11652 [4] => 22665 [5] => 5164 [6] => 11654 [7] => 11823 [8] => 5158 [9] => 11820 [10] => 11819 [11] => 5163 [12] => 11824 [13] => 11658 [14] => 11838 [15] => 11653 [16] => 11837 [17] => 11656 )