สินค้าหมด

379 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5147' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11725,11112,11979,16331,17349,22338,9554,9565,16257,9543,19688,5149,17346,12508,9987,19843,5483,16237 Array ( [0] => 11725 [1] => 11112 [2] => 11979 [3] => 16331 [4] => 17349 [5] => 22338 [6] => 9554 [7] => 9565 [8] => 16257 [9] => 9543 [10] => 19688 [11] => 5149 [12] => 17346 [13] => 12508 [14] => 9987 [15] => 19843 [16] => 5483 [17] => 16237 )