สินค้าหมด

379 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5147' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9551,14872,14888,13459,19694,6838,16260,11112,14857,14966,9542,18769,14882,16249,16233,17216,5154,13458 Array ( [0] => 9551 [1] => 14872 [2] => 14888 [3] => 13459 [4] => 19694 [5] => 6838 [6] => 16260 [7] => 11112 [8] => 14857 [9] => 14966 [10] => 9542 [11] => 18769 [12] => 14882 [13] => 16249 [14] => 16233 [15] => 17216 [16] => 5154 [17] => 13458 )