มีสินค้า

129 BAHT
129 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5119' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,124,5115,11108,1804,19632,10479,18791,18317,24112,6996,4418,24939,13854,20566,8034,21546,13092,8037 Array ( [0] => 124 [1] => 5115 [2] => 11108 [3] => 1804 [4] => 19632 [5] => 10479 [6] => 18791 [7] => 18317 [8] => 24112 [9] => 6996 [10] => 4418 [11] => 24939 [12] => 13854 [13] => 20566 [14] => 8034 [15] => 21546 [16] => 13092 [17] => 8037 )