สินค้าเหลือน้อย

200 BAHT
250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4981' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6070,21112,24142,23097,6611,11239,23842,1529,5781,22195,21165,22043,10548,8277,6637,5397,10545,6660 Array ( [0] => 6070 [1] => 21112 [2] => 24142 [3] => 23097 [4] => 6611 [5] => 11239 [6] => 23842 [7] => 1529 [8] => 5781 [9] => 22195 [10] => 21165 [11] => 22043 [12] => 10548 [13] => 8277 [14] => 6637 [15] => 5397 [16] => 10545 [17] => 6660 )