สินค้าหมด

200 BAHT
250 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4965' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22922,5686,12459,6408,20912,12479,2023,6729,4947,4005,23754,3423,2704,7438,3042,6263,24115,5912 Array ( [0] => 22922 [1] => 5686 [2] => 12459 [3] => 6408 [4] => 20912 [5] => 12479 [6] => 2023 [7] => 6729 [8] => 4947 [9] => 4005 [10] => 23754 [11] => 3423 [12] => 2704 [13] => 7438 [14] => 3042 [15] => 6263 [16] => 24115 [17] => 5912 )