สินค้าหมด

250 BAHT
300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4948' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6506,5624,3596,14320,15960,3835,18464,5687,18598,1328,18459,11217,22472,9972,13719,23624,3443,1702 Array ( [0] => 6506 [1] => 5624 [2] => 3596 [3] => 14320 [4] => 15960 [5] => 3835 [6] => 18464 [7] => 5687 [8] => 18598 [9] => 1328 [10] => 18459 [11] => 11217 [12] => 22472 [13] => 9972 [14] => 13719 [15] => 23624 [16] => 3443 [17] => 1702 )