สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart

Features character song and drama talk.

q select pid from dex_product where pid<>'4853' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9774,13594,5415,5930,12865,8365,14249,13086,18981,18875,1383,3011,4220,2508,5100,4358,11608,1317 Array ( [0] => 9774 [1] => 13594 [2] => 5415 [3] => 5930 [4] => 12865 [5] => 8365 [6] => 14249 [7] => 13086 [8] => 18981 [9] => 18875 [10] => 1383 [11] => 3011 [12] => 4220 [13] => 2508 [14] => 5100 [15] => 4358 [16] => 11608 [17] => 1317 )