สินค้าหมด

320 BAHT
400 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'4685' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16226,2212,23110,63,16215,5010,4402,18300,13574,18308,22359,9978,9331,23257,24823,22688,9504,25307 Array ( [0] => 16226 [1] => 2212 [2] => 23110 [3] => 63 [4] => 16215 [5] => 5010 [6] => 4402 [7] => 18300 [8] => 13574 [9] => 18308 [10] => 22359 [11] => 9978 [12] => 9331 [13] => 23257 [14] => 24823 [15] => 22688 [16] => 9504 [17] => 25307 )